Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka akce zprávy z akcí ESPEN 2011 v Göteborgu

ESPEN 2011 v Göteborgu

10.9.2011, Ivana Mikoviny Kajzrlíková

Ve dnech 3.-6. září se ve švédském Göteborgu konal kongres ESPEN (European society for clinical nutrition and metabolism), v pořadí již 33.

Setkání zahájil P. Singer a prezident kongresu I. Boseaus, zahajovací ceremoniál byl zpestřen vystoupením místního pěveckého sboru Amanda, na závěr prvního dne před uvítací recepcí se konal koncert Abba revival skupiny „Waterloo“.
Sjednocujícím tématem kongresu bylo „Nutrition in translation“ a asi nejdůležitějším závěrem vyplývajícím z většiny přednášek byl důraz na pohybovou aktivitu a rehabilitaci. Přednášky byly věnovány výživě u nefrologických pacientů, nádorové kachexii, obezitě, výživě pro úspěšné stárnutí a při poruše kognitivních funkcí, intenzivní medicíně a několik sdělení zde pojednávalo o nových poznatcích o vitamínu D.
Nádorová kachexie
Nádorová kachexie je ztráta svalové hmoty, která může nebo nemusí být provázena ztrátou tukové hmoty a je doprovázena únavou. Laboratorním markerem, který nejlépe koreluje s nádorovou kachexií je IL-1β. U každého jednotlivého pacienta bychom měli zhodnotit množství svalové hmoty, příjem potravy a stupeň katabolismu s přihlédnutím na aktivitu nádoru a komorbidity. Léčba pacienta s pokročilým nádorem by měla zahrnovat tlumení bolesti, protizánětlivou léčbu obsahující kortikosteroidy nebo NSA, přičemž indometacin má lepší výsledky než kortikosteroidy, podávání erytropoetinu, podávání inzulinu k ovlivnění inzulinorezistence, která je u pokročilého nádoru přítomna (jinými autory je doporučováno podávání metforminu) a samozřejmě adekvátní nutriční podporu. Je prokázáno, že subkutánní podávání ghrelinu zvyšuje chuť k jídlu, snižuje ztrátu tukové hmoty a navozuje pozitivní energetickou bilanci. Standardem léčby by měl být indometacin v kombinaci s erytropoetinem a nutriční podporou.
Dlouhověkost
Je prokázáno, že kalorická restrikce snižuje incidenci a nástup s věkem spojených nemocí, zlepšuje imunitu, tlumí zánět a zvyšuje odolnost proti stresu. Snahou vědců je hledat látky hrající roli tzv. mimetik kalorické restrikce. Jako mimetika kalorické restrikce byly zvažovány resveratrol, metformin či 2-deoxy-D-glukóza, u které se však kromě mnoha příznivých účinků prokázala kardiotoxicita. Nyní probíhají výzkumy s mannoheptulózou, která se vyskytuje ve vysokých koncentracích v avokádu.
Výživa u seniorů
U seniorů by měl být hlavní cíl výživy udržení co největší aktivity a prevence sarkopenie. Sarkopenie je s věkem asociovaná ztráta svalové hmoty a síly a vede ke ztrátě soběstačnosti a zvýšené mortalitě i morbiditě. Ve stáří dochází k dysbalanci mezi proteosyntézou a proteokatabolismem, je snížená produkce či senzitivita k anabolickým hormonům, často je přítomen chronický zánět a to vše spolu se snížením aktivity vede ke ztrátám svalové hmoty. Nutriční intervence u seniorů by měla zahrnovat dávku proteinů 1-1.5g/kg denně, proteiny by měly být rozděleny do 3 stejně velkých denních dávek, podávání proteinů by mělo následovat po fyzické aktivitě, kdy je jejich anabolický efekt nejvyšší. Součástí péče o seniory je suplementace vitamínu D. U seniorů se sarkopenií by měla být měřena hladina vitamínu D a pokud je nižší než 100 nmol/l, měla by být zahájena suplementace.
Obezita
Tuková tkáň podléhá neustále obnově a přibližně 10% tukové tkáně je obnoveno každý rok. Tato obnova je až 2x vyšší u obezity a obezita je spojena s vyšší hladinou zánětlivých markerů, zejména TNF α. Celkový počet tukových buněk je však v průběhu života konstantní, dochází pouze ke změnám jejich objemu. Důležitá je morfologie tukových buněk. Byly identifikovány 2 typy tukové tkáně a to typ hyperplastický, který je protektivní, a typ hypertrofický, který je asociovaný s se zánětem a zvýšeným rizikem vzniku inzulinové rezistence a diabetu 2. typu.
U obezity dochází k alteraci střevní mikroflóry. Bylo pozorováno snížené množství bakterií rodu bacteroides a zvýšené množství firmicutes a snížení diverzity. Tudíž se spekuluje o ovlivnění obezity a metabolického syndromu změnou střevní mikroflóry pomocí antibiotik.