Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

2009

01. 12. 2009 | Barbora Kijonková

Retroperitoneální perforace céka u pacienta s ulcerózní pankolitidou

Retroperitoneální perforace céka u pacienta s ulcerózní pankolitidou

Uvádíme případ 56-letého pacienta s kortikodependentní ulcerózní pankolitidou diagnostikovanou v dubnu 2009. Začátkem října byl odeslán na naše pracoviště pro několikadenní zhoršení průjmů, subfebrilie a nevýrazné bolesti v oblati pravého mesogastria. Nemocný užíval 40 mg prednisonu a 4 g mesalasinu denně. Břicho bylo palpačně dobře prohmatné, lehce citlivé v pra…

01. 11. 2009 | Petr Vítek

Recidivující pseudocysta těla pankreatu po těžké akutní pankreatitidě

Recidivující pseudocysta těla pankreatu po těžké akutní pankreatitidě

38-letý pacient s anamnézou biliární pankreatitidy proběhlé před třemi lety a následně provedenou CHCE byl přijat na interní JIP pro bolesti celého břicha. V laboratoři byla zjištěna leukocytóza, hyperamylazémie, lehká elevace ALT (0,82), vstupní sonografie břicha neprokázala dilataci žlučových cest, GGT i ALP v normě, stav byl hodnocen jako recidiva akutní pankreatitidy b…

01. 10. 2009 | Rostislav Kotásek

Primární T-lymfom jícnu

Primární T-lymfom jícnu

73letý pacient byl vyšetřován pro nejasné krvácení z GIT. Při gastroskopii byla nalezena stenosa jícnu v rozsahu 20 - 40 cm za řezáky s dilatací slizničních cév a ložisky nenabarvené sliznice při chromodiagnostice Lugolovým roztokem. Endosonografické vyšetření prokázalo hypoechogenní ztluštění stěny distálního a středního jícnu na šírku 11 mm v úrovni II. echovrstvy …

01. 09. 2009 | Přemysl Falt

Střevní invaginace při objemném lipomu céka

Střevní invaginace při objemném lipomu céka

Uvádíme případ 43-letého muže bez anamnestických pozoruhodností, který se dostavil k ošetření pro 10 dní trvající křečovité bolesti břicha s maximem v epigastriu, nechutenství a řídké stolice bez patologických příměsí. Při fyzikálním vyšetření byla nápadná příčná rezistence v horní polovině břicha.

01. 08. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Vícečetné jaterní abscesy v důsledku tromboflebitídy portálního řečiště

Vícečetné jaterní abscesy v důsledku tromboflebitídy portálního řečiště

 67- letý pacient přichází pro epigastralgie, vomitus, febrilie až 39.6 stupňů Celsia, laboratorně elevace zánětlivýcn parametrů. Na CT vyšetření břicha byla popsána suspektní trombóza levé větve portální žíly, splenomegalie, ložiska v levém jaterním laloku charakteru abscesů a volná tekutina v Douglasově prostoru, toto později potvrzeno CTA vyšetřením portálního řečiště (Obr.1…

01. 07. 2009 | Petr Vítek

Hyperplastická polypóza

Hyperplastická polypóza

60-letý muž, hypertonik s paroxysmální fibrilací síní, byl vyšetřován pro pyrosu. Při gastroskopii byla nalezena refluxní ezofagitida a axiální hiátová hernie, při následné sonografii břicha náhodně sonograficky zjištěné ložiskové postižení pravého jaterního laloku. Toto bylo nakonec dle CT a MRI uzavřeno jako hemangiom. Vzhledem k anamnéze opakovaných enterorhagií (k…

01. 06. 2009 | Rostislav Kotásek

Opakované krvácení do GIT z aneuryzmatu arteria hepatis communis

Opakované krvácení do GIT z aneuryzmatu arteria hepatis communis

 37-letý pacient byl došetřován pro opakované krvácení z bulbu duodena. Při gastroskopii byla nalezena deformace bulbu duodena zevním útlakem s drobnou vkleslinou na vrcholu deformace, t.č. bez známek krvácení do horního GIT. Následná endosonografie odhalila kulovité ohraničené ložisko rozměrů 30,9 x 27,7 mm promítající se mezi isthmus pankreatu a jaterní hilus, zevně naléhajíc…

01. 05. 2009 | Ondřej Urban

Radiofrekvenční ablace Barrettova jícnu s HGD

Radiofrekvenční ablace  Barrettova jícnu s HGD

78 letá nemocná byla dispenzarizována pro Barrettův jícen (BJ). Při biopsiích byla zjištěna high-grade dysplázie. Ložisko obsahující dysplázii bylo resekováno endoskopickou slizniční resekcí (EMR) pomocí ligačních kroužků. Zbylé ostrůvky BJ byly ošetřeny radiofrekvenční ablací(RFA) pomocí systému HALO 90.Pacienti po EMR ložiska HGD nebo intramukózního karcinomu (IMC) mají až ve 32% další loži…

01. 04. 2009 | Petr Vítek

Plochý intramukózní karcinom duodena

Plochý intramukózní karcinom duodena

 Žena ve věku 73 let, kardiačka s komorbiditami (hypertenze, chronická bronchitida), antikoagulována pro chronickou fibrilaci síní, měla z indikace sideropenické anémie provedenu gastroskopii a kolonoskopii. Při horní endoskopii nalezena zarudlá hemorhagické sliznice hluboko v D2-D3 duodena (obr. 1), provedena biopsie s nálezem těžké dysplazie. Při kolonoskopii pak na…

01. 03. 2009 | Ondřej Urban

Endoskopická slizniční resekce sessile serrated adenomu

Endoskopická slizniční resekce sessile serrated adenomu

Muž ve věku 64 let byl kolonoskopicky vyšetřen v rámci screeningu kolorektálního karcinomu. V céku byla nalezena povrchová slizniční léze typu 0-IIa+IIc podle pařížské klasifikace. Ohraničení léze bylo upřesněno chromodiagnostikou 0,2% roztokem indigokarmínu.Následovalo snesení metodou endoskopická slizniční resekce způsobem lift and cut en bloc. Ve vzdálenosti 2mm od okraje lé…

01. 02. 2009 | Ivana Kajzrlíková

"Ztracený" drén

"Ztracený" drén

40-letá pacientka podstoupila v únoru 2002 komplikovanou cholecystektomii s iatrogenním poraněním žlučových cest (totální léze d. choledochus), které bylo řešeno konstrukcí hepatikojejunoanastomózy. U gracilních žlučových cest jako u této pacientky je spojka našívána na silikonovém drénu, kterému se říká „ztracený“, za normálních okolností by měl přibližně do 3 týdnů spontánně …