Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka různé Volby výboru ČGS 2010 doc. MUDr. Radan Keil, CSc.

doc. MUDr. Radan Keil, CSc.

31.5.2010, Petr Vítek

Interní klinika, Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 00

CO CHCETE V PŘÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ UDĚLAT PRO ČGS A JEJÍ ČLENY?   

V příštím volebním období, (v případě, že bych byl znovu zvolen) předpokládám, že bych pokračoval v práci pro ČGS v oblasti vyjednávání s pojišťovnami a SÚKL o úhradách léků v oblasti gastroenterologie.
Druhou oblastí je organizace center biologické terapie. V této oblasti bych rád pokračoval v jednání s pojišťovnami o rozšíření indikací pro pacienty s nespecifickými střevními záněty a hlavně o navýšení objemu financí v této pro společnost nesmírně důležité oblasti.
Třetí oblastí je desinfekce flexibilních endoskopů – byl bych rád, kdyby se podařilo udržet konsensus s hygieniky v této oblasti i nadále v rozumných mezích.
Hlavní a stěžejní oblasti je jednání o dalším navýšení plateb za zdravotní výkony a práci lékaře a sestry. Domnívám se že tento bod bude v budoucnu rozhodovat zásadně o kvalitě zdravotní péče v ČR.
 
KTERÁ VĚC SE VÁM PŘÍPADNĚ PODAŘILA PROSADIT (NA KTERÉ JSTE SE PODÍLEL/A) V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
 
V uplynulém volebním období jsem byl odpovědný za oblast center biologické terapie. Tato centra vznikla z impulsu ministerstva zdravotnictví. Podařilo se centra zorganizovat a zavést pravidelnou komunikaci – dvakrát ročně probíhá schůzka zástupců center. Cílem schůzek je rozdělení počtu pacientů pro jednotlivá centra dle jejich potřeb. Za uplynulé čtyři roky se podařilo pravidelným jednáním s pojišťovnami dosáhnout velmi dobré finanční úhrady této terapie pro naše pacienty (dermatologie i revmatologie mají úhradu nižší). Hlavně se však podařilo pravidelným jednáním s pojišťovnami navýšit počet pacientů s IBD léčených biologickou terapií během čtyř let z původních cca 400 na 1400. Česká republika tak v současné době poskytuje svým pacientům s IBD péči srovnatelnou se státy jako je Rakousko či SRN.
Další problematikou kterou mám na starost je oblast jednání dříve v tzv. lékové komisi, dnes se SÚKL. Tato velmi citlivá oblast se týká úhrady léčiv. V minulém roce považuji za zásadní prosazení úhrady pro aminosalicyláty – původní návrh vycházel z předpokladu, že pacientům s IBD bude hrazen sulfasalazin jako nejlevnější lék v terapeutické skupině. Samozřejmě revizí a jednání v oblasti gastroenterologie proběhlo několik desítek.
Za zásadní považuji návrh podaný ministerstvu spravedlnosti na jmenování nových soudních znalců z řad výboru společnosti.Tento návrh byl podán přes právní kancelář ministryni spravedlnosti a v současné době probíhá již proces jmenování na úrovní jednotlivých soudů dle místa bydliště. Tento návrh vznikl na základě žádosti členů ČGS na diskusních dnech v Kaprunu. Cílem je, aby soudní spory vedené v oblasti našeho oboru posuzovali erudovaní gastroenterologové.  
V neposlední řadě považuji za pozitivní udržení stávajícího systému desinfekce flexibilních endoskopů. Jednání s hlavním hygienikem ČR které proběhlo na toto téma považuji za velmi konstruktivní.
 
CO VIDÍTE JAKO NEJVĚTŠÍ SLABINU ČESKÉ GASTROENTEROLOGIE?
 
Za největší slabinu nejenom gastroenterologie považuji velmi nízké ohodnocení práce lékařů a ostatních zdravotních pracovníků v zdravotnictví jako celku . Tento systém za cenu levné práce poskytuje pacientům velmi vysokou úroveň léčebné péče.
 
CO VIDÍTE JAKO SILNOU STRÁNKU ČESKÉ GASTROENTEROLOGIE? 
 
Silnou stránkou české gastroenterologie je obrovské nasazení lékařů a sester v této oblasti a jejich nadšení pro obor. I přes velmi nízké platy se podařilo udržet a zvýšit úroveň oboru od roku 1989. Nedošlo ani k rezignaci, ani k odlivu lékařů do zahraničí. Celý systém se tak podařilo udržet na velmi vysoké úrovni, která je v současné době prakticky srovnatelná s péči v nejvyspělejších státech Evropy.