Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka různé Volby výboru ČGS 2010 prof. MUDr. Miroslav Zavoral, PhD

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, PhD

31.5.2010, Petr Vítek

Interní Klinika 1. LF UK a ÚVN Praha, Subkatedra gastroenterologie IPVZ, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 00

CO CHCETE V PŘÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ UDĚLAT PRO ČGS A JEJÍ ČLENY?   

Mou prioritou pro následující volební období je snaha o vyčlenění oboru gastroenterologie z neprakticky definovaného vzdělávání v rámci interního kmene. Jde o velký podobor vnitřního lékařství a příprava na něj musí být cílená, důkladná a jejím odborným garantem by měla být ČGS. Dále bych rád definitivně ukotvil ve zdravotnické legislativě screeningové a dispenzární programy jednotlivých gastroenterologických maligit a zajistil jejich adekvátní úhradu zdravotními pojišťovnami.
 
KTERÁ VĚC SE VÁM PŘÍPADNĚ PODAŘILA PROSADIT (NA KTERÉ JSTE SE PODÍLEL/A) V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
 
Jsem rád, že se podařilo zahájit screeningový program kolorektálního karcinomu a zajistit jeho financování, včetně prostředků ze státního rozpočtu na nákup endoskopické techniky. S ostatními členy výboru ČGS jsem se podílel na koncepci vzdělávání v oboru, které je dle mého soudu náročné, ale dobře odpovídá standardům ve vyspělých zemích. V ÚVN jsme založili tréningové centrum pro digestivní endoskopii na porcinních modelech, a kurzy, které tam v rámci předatestační přípravy pořádáme, jsou účastníky hodnoceny velmi pozitivně.
 
CO VIDÍTE JAKO NEJVĚTŠÍ SLABINU ČESKÉ GASTROENTEROLOGIE?
 
Chronicky neuspokojivě řešeným problémem v oboru jsou úhrady za endoskopické výkony a cena práce gastroenterologa jako taková. Velmi nestabilní je i situace v postgraduálním vzdělávání, kdy neustálé legislativní změny nedovolují čerstvým absolventům lékařských fakult reálně posoudit možnost jejich uplatnění na trhu práce. Myslím, že bychom v budoucnosti měli dospět ke konsenzu a určité hierarchizaci zdravotnických zařízení poskytujících služby v oboru gastroenterologie. Jednotlivým úrovním zdravotnických zařízení by pak měl být vymezen okruh služeb a činností, které poskytují. Velmi nám schází kvalitní a realistické doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu jednotlivých gastrointestinálních onemocnění, a velmi bych si přál aby v příštím volebním období výboru ČGS byla připravena do tisku kvalitní oborová učebnice. Tématem příštích let bude jistě kvalita a bezpečnost endoskopie, kterou budeme muset garantovat.
 
CO VIDÍTE JAKO SILNOU STRÁNKU ČESKÉ GASTROENTEROLOGIE? 
 
Domnívám se, že v posledních letech výrazně vzrostla odborná úroveň gastroenterologů, kdy se zúročují možnosti, které jim daly demokratické poměry. Znalosti, které mladí gastroenterologové prezentují při atestačních zkouškách jsou většinou výborné. Stejně tak se zlepšuje i úroveň národního kongresu. Hodnocení kvality a silných stránek velmi závisí na tom, s kým se poměřujeme. Ve srovnání s ostatními postkomunistickými zeměmi je na tom česká gastroenterologie, s výjimkou špatného ohodnocení práce lékaře, relativně dobře – k dispozici je kvalitní vybavení, většina klíčových léků je pacientům dostupná a dobře funguje spolupráce s ostatními obory – zejména onkologií a chirurgií.