Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka různé Volby výboru ČGS 2010 prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

31.5.2010, Petr Vítek

Interní hepatogastroenterologická klinika FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

CO CHCETE V PŘÍŠTÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ UDĚLAT PRO ČGS A JEJÍ ČLENY?   

V příštím volebním období je především třeba dokončit a především realizovat některé zásadní záležitosti:
 
V rámci jednání s VZP razantně požadovat proplácení již sice schválených kódů, ale stále ne proplácených, mimo jiné screeningová kolonoskopie. Je to neuvěřitelný běh na dlouhou trať, který má komplikace objektivní, např. finanční dopad ekonomické krize, ale i subjektivní v jisté liknavosti příslušných úředníků.
 
Pro příští období bude třeba realizovat systém gastroenterologických standardů, což je ostatně ministerský požadavek, ale pro nás bude, mimo jiné znamenat i podporu některých léčebných schémat, která nejsou nijak levná, ale potřebná
 
Odborný časopis naší společnosti je vizitkou domácí gastroenterologie, ale stále jeho kvalita není úplně dle představ většiny z nás. Bohužel, je dost kritiků ale málo z těch kritiků pro časopis něco dělá, tj minimálně bych očekával, že svými vysoce kvalitními příspěvky přispějí ke zvýšení odborné úrovně časopisu. Je sice hezké a žádoucí publikovat v časopisech s IF, ale nikomu to nebrání, aby danou tématiku uveřejnil v domácím tisku.
 
Zcela určitě bude nový výbor dále muset pracovat se systémem postgraduálního vzdělávání, mj. i proto, že naše lékařské fakulty projevují vysokou aktivitu převzít vzdělávací program pod svá křídla. Bude tedy na místě řešení nejen technického zajištění, ale i náplně a především kontroly plnění programu.
 
Jsme před potřebou začít pracovat, spolu s onkology, na realizaci specializační licence pro obor gastroonkologie. V SRN, Holandsku nebo v Itálii jsou již takového programy zavedeny a jestliže gastroenterolog u osob s onkologickým onemocněním je tím, kdo realizuje screeningový program, určuje a z velké části realizuje diagnostický program, terapii endoskopickou a stará se o tyto nemocné pokud se vyskytnou komplikace onkologické terapie, tak onkologům "zbývají" ostatní léčebné postupy (chemoterapie, radioterapie), ale komplexní přístup k nemocnému je v rukou gastroenterologa.
 
Konečně je a bude potřeba aktivovat jednotlivé pracovní skupiny, jejichž prostřednictvím je dle mého přesvědčení, možno v celém rozsahu zajistit co nejvyšší odbornou úroveň diagnostiky a terapie např. u osob s IBD, nemocemi pankreatu, funkčními poruchami GIT a podobně. Samozřejmě to platí o celé oblasti digestivní endoskopie, kde roli koordinační, pokud jde odborné i postgraduální aktivity, by měla hrát Endoskopická sekce při výboru ČGS.
Jistě tento výčet není kompletní ale pokusil jsem se zdůraznit, co sám považuji na zásadní.
 
KTERÁ VĚC SE VÁM PŘÍPADNĚ PODAŘILA PROSADIT (NA KTERÉ JSTE SE PODÍLEL/A) V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ?
 
Systém práce výboru je stabilizován, jednání výboru jsou s předem známým programem jednání a s uvedením kdo daný bod jednání předloží a za řešení zodpovídá.
 
Jistým úspěchem je uhájení našich představ o době a náplni postgraduálního vzdělávání.
 
Určitě se zdařilo naší gastroenterologii zviditelnit tak, že je rovnocenným partnerem v rámci jednání UEGF. Kromě jiného se to odráží ve faktu, že jsou nám organizačně svěřována významná odborná setkání, jako je zasedání Evropského pankreatologického klubu v r.2012, v tomto roce úspěšný kongres ECCO v Praze nebo i tradiční Falkovo symposium letos v Brně
 
V tomto roce proběhla, z důvodů především ekonomických, změna nakladatele našeho časopisu. Osobně si myslím, že díky firmě Galen byla technická úroveň časopisu výrazně zvýšena již v minulých letech.Tak, jak jsem již naznačil, esteticky sebekrásnější časopis ale ještě není tím, co si všichni přejeme, tj.vysoce odborným gastroenterologickým fórem. Ale to už záleží skutečně na nás všech!
 
CO VIDÍTE JAKO NEJVĚTŠÍ SLABINU ČESKÉ GASTROENTEROLOGIE?
 
Určitě je naší slabinou ekonomika oboru, která omezuje aktivity ve smyslu zavádění špičkových technologií a provádění náročných výkonů, které by pak byly také adekvátně ohodnoceny. Mám tím na mysli především endoskopii.
Osobně jsem se za své funkční období snažil, aby naše odborná společnost nebyla řízena "od stolu". To byl jeden z důvodů vzniku Kaprunských diskuzních dní a realizace funkce Krajských koordinátorů. Je ale k diskuzi, jak jsme těchto skutečností využívali. Pro nový výbor je to jistě výzva.
 
CO VIDÍTE JAKO SILNOU STRÁNKU ČESKÉ GASTROENTEROLOGIE? 
 
Jednoznačně je to současná odborná úroveň oboru.Mám tím na mysli vysoce erudovaná pracoviště mimo krajské nebo fakultní nemocnice, kde se provádí gastroenterologie a digestivní endoskopie na skvělé úrovni. Dovolím si tvrdit, že naše odborná úroveň je plně srovnatelná (i někdy lepší ) se státy, které ještě ne tak dávno nám byly dávány za vzor. Toto konstatování není samozřejmě proti existenci subspecializovaných center.
 
Jistě silnou stránku oboru gastroenterologie je existence a forma realizace národního programu screeningu kolorektálního karcinomu a existence center biologické léčby.
 
Ani v nejmenším si nedovoluji tvrdit, že moje odpovědi jsou vyčerpávající. V příštím období bude zvolen nový výbor a jeho funkcionáři a platí, že nová" krev" přichází se svými nápady a představami. Tak to má být. Můj osobní pocit je, že nový výbor dostane od "starého" výboru dobrou základnu, na které lze úspěšně dále stavět.