Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Nacházíte se: Hlavní stránka různé Volby výboru ES ČGS 2011 Zápis ze zasedání výboru Endoskopické sekce ČGS 30.11.2011

Zápis ze zasedání výboru Endoskopické sekce ČGS 30.11.2011

10.12.2011, Petr Vítek

Nový výbor Endoskopické sekce ČGS jednal 30.listopadu v Hradci Králové

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU

 
ENDOSKOPICKÉ SEKCE České gastroenterologické společnosti ČLS JEP (ES ČGS)
 
„ Pomáháme endoskopistům léčit “
 
Místo zasedání: Endoskopické pracoviště II. Interní kliniky, FN Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové
Datum: 30.11.2011
Přítomní členové výboru (bez titulů):  Aleš Hep, Marcela Kopáčová, Stanislav Rejchrt, Ondřej Urban, Petr Vítek
Omluveni: Josef Doseděl, Radan Keil
Host jednání: Julius Špičák – předseda ČGS
 
Projednané body:
 
1.    Přivítání hosta: Urban přivítal na jednání výboru předsedu ČGS profesora Špičáka. Předseda ČGS bude i v budoucnu standardně zván na všechna jednání výboru ESČGS v rámci zlepšení komunikace s výborem ČGS.
2.    Informace výboru o proběhlých jednáních:  Urban informoval členy výboru o doposud provedených krocích: Byly nahlášeny změny ve vedení sekce na ČLS a ESGE, zajištěn seznam členů, jednáno se slovenskou stranou o další spolupráci, jednáno s firmami Arid a Medial ohledně sponzoringu časopisu Endoscopy, byl iniciován vznik pracovní skupiny pro RFA pod záštitou Společnosti gastrointestinální onkologie, ve které jsou zastoupeni endoskopisté, radiologové a chirurgové. Urban dále napsal z pozice předsedy ESČGS dopis redakci časopisu Postgraduální medicína na téma dostupnosti endoskopická resekce, který bude v příštím čísle uveřejněn.
3.    České a Slovenské endoskopické dny 2012: Urban s Rejchrtem navrhli konání endoskopických dnů v kongresovém centru Aldis Hradec Králové ve dnech 14.6-15.6.2012. O místě i termínu proběhlo hlasování – pro 5, proti 0, zdržel se 0. Prezidentkou kongresu byla navržena Kopáčová, o této záležitosti rovněž proběhlo hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Organizační výbor kongresu sestaví prezidentka, vědecký výbor pak bude totožný s výborem ES ČGS. Organizací bude pověřena firma Guarant. Struktura kongresu – ve čtvrtek vyzvané přednášky, volná sdělené, videofórum a během oběda přednášky s experty, v pátek pak live přenosy. Rejchrt se pokusí zajistit účast zahraničního hosta. Špičák a Rejchrt navrhli doplnění programu o tradiční sekci sester, což bylo přijato. Ve čtvrtek večer se uskuteční Běh delegátů proti kolorektálnímu karcinomu o délce 3km, akci zorganizuje Jiří Cyrany, pozornost médií zajistí Garant.
4.    Sekce mladých endoskopistů: Urban informoval výbor o vytvoření sekce mladých endoskopistů v rámci ESČGS. Podmínky členství: věk do 35 let, držitel licence pro výkon endoskopických výkonů nebo lékař v přípravě k atestaci z gastroenterologie. V současnosti probíhají jednání se sponzory o možnosti zajištění individuálního členství v ESGE pro členy sekce mladých endoskopistů. Dále byla navržena cena za publikaci, která bude udělena v rámci endoskopických dnů. K problematice proběhla obsáhlá diskuse s následujícími závěry: Cena bude určena členovi ESČGS s věkem do 35 let, který bude prvním autorem publikace v časopise s IF. Cena nemusí být vždy udělena. Název ceny, výše finančního ocenění a složení hodnotící komise projedná Urban se sponzorem . Bude zváženo i další ocenění za nejlepší publikaci v českém časopise.
5.    Předplatné časopisu Endoscopy: Sponzoring předplatného časopisu Endoscopy pro pracoviště v ČR již není možný z právních vnitřních důvodů sponzorujících firem. Vzhledem k tomu, že zlevněné předplatné časopisu je součástí individuálního členství v ESGE (195EUR) a členství v ESGE pro mladé endoskopisty (95EUR), bude výbor propagovat mezi členy ESČGS členství v ESGE a s tím i tuto formu zlevněného předplatného.
6.    Webové stránky ESČGS: Vítek prezentoval záměr vytvoření samostatných stránek ESČGS, které budou přímo odkazovány ze stránek ČGS. Stránky budou kromě informací pro lékaře obsahovat i materiály pro pacienty. Část stránek bude zpřístupněna pouze pro členy  ČGS. Pro stránky již byla zaregistrována doména www.endoskopiste.cz . První verze stránek bude dostupná do konce ledna 2012. Hlavní prezentace pak proběhne v rámci endoskopických dnů v červnu 2012. Pacientská a odborná fóra nebudou integrální součástí stránek a budou využita současná fóra webu www.kolonoskopie.cz .Uvedený záměr byl schválen a výbor pověřil Vítka další činností v této oblasti.
7.    Newsletter výboru ESČGS: Urban rozešle jménem výboru ESČGS do konce prosince členům sekce newsletter, týkající se dosavadní činnosti a plánů pro rok 2012.
8.    Různé: Profesor Špičák požádal výbor ESČGS o podporu kandidatury doktora Hucla do výboru ESGE. Podpora byla přislíbena, písemné záležitosti zajistí Urban. Špičák rovněž doporučil pokusit se o organizaci wokrshopu ESGE kategorie B v ČR v blízké budoucnosti.
9.    Další jednání : Další jednání výboru ES ČGS se bude konat v prvním čtvrtletí 2012 . Místo a čas budou upřesněny.
 
 
Zapsal: Petr Vítek
Zkontroloval: Ondřej Urban