Krátké zprávy

22.12.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.12.2014

Jednání se uskutečnilo v rámci Vzdělávacích a diskuzních dnů v Karlových Varech.

11.5.2014

Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 25.4.2014

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS, které se uskutečnilo v Hradci Králové

6.7.2013

Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS 13.6.2013

Zápis z jednání výboru ESČGS, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě.

6.7.2013

XVII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny - zpráva z akce

Podrobnou zprávu z této tradiční akce s mezinárodní účastí můžete nalézt na webu endoskopické sekce:

27.3.2013

Biopsie klíčovou dírkou

Vincent Zoundjiekpon a kolektiv lékařů z Centra péče o zaživací trakt publikovali na webu ES ČGS názorný návod biopsie u submukózn…

Jícen

21. 12. 2012 | Petr Vítek

První výkony POEM provedené v ČR

První výkony POEM provedené v ČR

Informace o prvních perorálních endoskopických myotomiích, provedených v České republice sděluje Jan Martínek v podrobné zprávě na webu ES ČGS zde.   

24. 04. 2012 | Jan Martínek

Spinocelulární karcinom jícnu, význam Lugolova roztoku

Spinocelulární karcinom jícnu, význam Lugolova roztoku

Nemocný se spinocelulárním karcinomem jícnu. Histologicky potvrzen invazivní karcinom z prominující části léze, z ploché části pak intramukózní karcinom a high-grade dysplázie. S použitím Lugolova roztoku lze makroskopicky identifikovat větší rozsah nádoru než nativně. EUS a CT negativní ve smyslu hluboké invaze či generalizace. Indikován konzervativní postup chemoradioter…

09. 01. 2012 | Petr Kovala

Zenkerův divertikl - endoskopické řešení

Zenkerův divertikl - endoskopické řešení

Divertikl jícnu je vakovité vyklenutí stěny jícnu do periezofageálního prostoru. Zenkerův divertikl, též divertikl faryngoezofageální, je juxtasfinkterický a bývá zařazován mezi funkční poruchy jícnu.Etiopatogeneticky zpravidla bývá hodnocen jako pulsní/v důsledku zvýšení intraluminálního tlaku/, zvažuje se funkční porucha svěračů ,hypertonie a porucha koordinace peristaltiky.Anatomicky …

19. 11. 2011 | Petr Vítek

Rozsáhlý tracheoezofageální defekt u pacientky s těžkou akutní pankreatitidou

Rozsáhlý tracheoezofageální defekt u pacientky s těžkou akutní pankreatitidou

Pacientka s těžkou akutní pankreatitidou toxometabolické etiologie s časným rozvojem multiorgánového selhání byla hospitalizována na ARO. Během hospitalizace byl při umělé plicní ventilaci zjištěn výrazný únik vzduchu cestou nazogastrické sondy, který znemožňoval efektivní ventilaci. Při bronchoskopii a následné ezofagoskopii byl nalezen rozsáhlý tracheoezofageální defekt o dél…

13. 09. 2011 | Ondřej Urban

Endoskopická submukózní disekce karcinomu 0-Is v jícnu.

Endoskopická submukózní disekce karcinomu 0-Is v jícnu.

Prezentujeme případ adenokarcinomu jícnu v terénu Barrettova jícnu délky 12 cm. Endoskopický obraz imponoval jako pokročilý karcinom polypoidního typu o průměru 20 mm. Při rutinním endosonografickém stagingu zobrazena slizniční neoplázie. Proto jsme přistoupili k ESD pomocí nástroje flush-knife. Vybaven resekát o průměru 25 mm. Výkon proběhl bez komplikací. Histologicky dobře d…

30. 08. 2011 | Ondřej Urban

Nahradí narrow band imaging chromoendoskopii?

Nahradí narrow band imaging chromoendoskopii?

Metoda NBI má ambici nahradit klasickou chromodiagnostiku. Zastánci NBI hovoří o chromodiagnostice bez použití barvy. Je to jistě lákavá představa, jelikož jedno stlačení knoflíku je snazší, než zavedení sprejové kanyly a použití barvy. Ceny technologií ponechme stranou. Domnívám se, že přinejmenším v některých lokalizacích nelze klasickou chromodiagnostiku metodou NBI nahradit…

01. 07. 2011 | Petr Fojtík

Spinocelulární karcinom jícnu v terénu dlouholeté achalázie

Spinocelulární karcinom jícnu v terénu dlouholeté achalázie

Achalasie jícnu je považována za stav ze zvýšeným rizikem vzniku karcinomu jícnu.Uvádíme příklad pacienta, který byl veden s diagnózou achalasie po dobu 10 let, dříve s dobrou tolerancí tekuté i kašovité stravy. Nemocný byl pro progredující dysfagii odeslán k balónkové dilataci. Bylo provedeno první sezení pneumatické dilatace na 20 mm balónkem Rigiflex pro obavu z perfora…

12. 05. 2011 | Pavel Řeha

Leiomyom jícnu s útlakem struktur středního mediastina

Leiomyom jícnu s útlakem struktur středního mediastina

20-letý muž podstoupil ezofagogastroskopické vyšetření pro přibližně 2 roky progredující poruchu polykání a pocit váznutí sousta v jícnu. Při vyšetření byla nalezena velká kulovitá prominence stenozující jícen s dilatací jícnu nad prominencí (Obr. 1,2) a jícnovými varixy pod prominencí (Obr. 3). Bylo vysloveno podezření na submukózní tumor či extramurální útlak jícnu. CT hrudní…

15. 01. 2011 | Petr Vítek

Organizované koagulum jícnu po transezofageální echokardiografii

Organizované koagulum jícnu po transezofageální echokardiografii

78-letá pacientka byla vyšetřována pro anémii. Při gastroskopii byl těsně pod horním jícnovým svěračem nalezen bělavý polypoidní útvar o délce cca 4cm pevně adherující v orální části k sliznici jícnu. Vzhledem k antikoagulační terapii s INR 3,2 neprovedena klešťová biopsie a pacientka převedena na LMWH. Při kontrolní gastroskopii po sedmi dnech byl v jícnu z…

26. 12. 2010 | Petr Vítek

Spinocelulární karcinom jícnu

Spinocelulární karcinom jícnu

Endoskopický obraz pokročilého karcinomu jícnu - vcelku nenápadná léze v hrudním jícnu.

10. 02. 2010 | Ivana Kajzrlíková

Endoskopické paliativní řešení recidivy adenokarcinomu v ezofagojejunoanastomóze

Endoskopické paliativní řešení recidivy adenokarcinomu v ezofagojejunoanastomóze

Pacient po gastrektomii pro karcinom před 7 lety byl hospitalizovaný pro zhoršení stavu, recidivující zvracení, váhový úbytek 15 kg za měsíc. Dle RTG pasáže jícnem patrná těsná stenóza anastomózy distálního jícnu a jejuna makroskopicky spíše benigního charakteru.Proto byl zaveden centrální žilní katetr, zahájena parenterální výživa a doplněna gastroskopie s nálezem těsné s…

08. 01. 2010 | Petr Vítek

Eosinofilní ezofagitida

Eosinofilní ezofagitida

Eosinofilní ezofagitida patří mezi klinické jednotky, které jsou v běžné praxi u dospělých zjišťovány poměrně vzácně. Pro toto onemocnění je typický endoskopický obraz s podélnými brázdami, mukózními prstenci a zvýšenou fragilitou sliznice. Typická je anamnéza recidivujících uvíznutí bolusu potravy v jícnu

05. 12. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Pneumatická dilatace benigní stenózy jícnu

Pneumatická dilatace benigní stenózy jícnu

74 – letý muž po recidivujících peptických stenózách hrudního a terminálního jícnu (biopsie bez průkazu eosinofilní ezofagitidy), poslední pneumatická dilatace 9/2008, nyní bez dysfagických obtíží, přichází ke kontrolnímu vyšetření. Při gastroskopii jsou 30 cm od řezáků patrné vícečetné blanité stenózy neprůchodné pro endoskop (Obr. 1), byl zaveden dilatační balón CRE Boston Scientific (Obr. …

01. 10. 2009 | Rostislav Kotásek

Primární T-lymfom jícnu

Primární T-lymfom jícnu

73letý pacient byl vyšetřován pro nejasné krvácení z GIT. Při gastroskopii byla nalezena stenosa jícnu v rozsahu 20 - 40 cm za řezáky s dilatací slizničních cév a ložisky nenabarvené sliznice při chromodiagnostice Lugolovým roztokem. Endosonografické vyšetření prokázalo hypoechogenní ztluštění stěny distálního a středního jícnu na šírku 11 mm v úrovni II. echovrstvy …

15. 08. 2009 | Ivana Kajzrlíková

Ligace jícnových varixů

Ligace jícnových varixů

U pacienta s jaterní cirhózou se sonografickými známkami portální hypertenze byla provedena gastroskopie s nálezem velkých jícnových varixů ve střední a dolní třetině jícnu. V anamnéze bylo již proběhlé krvácení z varixů před lety. Následně byla provedena ligace s pomocí nástavce Six Shooter Cook, postupně naloženo všech 6 kroužků na varixy jícnu.

1 | 2